Beleidsplan

Visie algemeen

Voor wie is de wijkvereniging

De wijkvereniging is bestemd voor iedereen.
Per inwoner van de wijken Maaswijk en Schenkel stel de gemeente een bepaald bedrag subsidie beschikbaar voor de wijkvereniging. Ook de gemeente maakt geen onderscheid in leeftijd, inkomen enz. Het bestuur kiest niet voor een apart doelgroepenbeleid.

Welke activiteiten horen bij een wijkvereniging

Hoofdgebieden

• Sport, recreatie, ontspanning              b.v. Kempo, Klaverjassen
• Vorming en educatie                             b.v. Bridgecursus
• Cultuur en creativiteit                           b.v. tekenen, kaarten maken
• Dienstverlening en informatie             b.v. website, thema-avonden
• Belangenbehartiging + activering       b.v. bewonerscommissie
• Opvang                                                   
Het onderdeel Dienstverlening en informatie is een belangrijk aandachtspunt.
Rekening houdend met o.a. de mogelijkheden van het gebouw wordt het volgende besloten:
 
 • Beheersbaarheid activiteiten zeer belangrijk, kwaliteit gaat voor kwantiteit
 • Het starten van korte en/of nieuwe activiteiten heeft prioriteit boven uitbreiding bestaande activiteiten
 • Indien nodig en mogelijk zal voor binnen en/of buitenactiviteiten gebruik gemaakt worden van andere locaties dan wijkcentrum Maaswijk.
 
Naast de reguliere activiteiten vinden er ook buiten-reguliere activiteiten plaats, ook hierbij wordt gestreefd naar een diversiteit in aanbod, b.v. straatspeeldag, halloween, bridgetoernooi.

Vrijwilligersbeleid

Bij het vrijwilligersbeleid worden o.a. de volgende zaken belangrijk gevonden:
 • Duidelijke taakomschrijving van de vrijwilliger
  Goede informatievoorziening
 • Mogelijkheid volgen relevante cursus
 • Attenties voor vrijwilligers
 • Goede onkostenvergoeding
 • Ondersteuning b.v. door bestuur, het activiteitenbegeleidersoverleg en bijscholing
 • Goede informatievoorziening
Ook aan vrijwilligers dienen eisen gesteld te worden die passen bij de functie die ze vervullen.
 
De wijkvereniging heeft een vrijwilligersbeleid inclusief een vrijwilligersovereenkomst.

P.R.-beleid

Door goede informatievoorziening naar buiten, b.v. door persberichten, website en affiches, kan men de doelstellingen van de wijkvereniging en de daaruit voortvloeiende activiteiten bekend maken buiten de eigen vereniging. In samenwerking met de overige wijkgroepen wordt er waar mogelijk gewerkt aan een gezamenlijke pr van de oor de wijkgroepen georganiseerde activiteiten in Spijkenisse.

Website

Zowel van belang voor interne als externe informatievoorziening. Het internet is een prachtig aanvullend medium naast de reeds aanwezige informatiebronnen. Op de website kan snel recente informatie verwerkt worden en kan er ook gewerkt worden met beeldmateriaal zoals foto’s. Mensen kunnen zich via de beschikbare e-mailadressen makkelijk en snel aanmelden voor een activiteit, vragen stellen etc.

Bewonerscommissie

Het doel van de bewonerscommissie is het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Belangrijk hierbij is de verstandhouding tussen bewoners onderling en groepen te verbeteren. Aan dit beleid wordt vorm gegeven door:
 • Deelname Platform Oost. Dit overleg vindt 4 maal per jaar plaats: deelnemers zijn bewonersorganisaties rayon Oost, gemeentemedewerkers, politie, winkeliersverenigingen, woningcorporaties etc
 • Klankbordfunctie en vraagbaak
 • Het organiseren van bijeenkomsten indien er een duidelijke aanleiding of wens voor is. De bewonerscommissie is een onderdeel van de wijkvereniging en kan rekenen op ondersteuning van de voorzitter, penningmeester, secretaris en p.r.-medewerker van de wijkvereniging.

Samenwerking

De wijkvereniging streeft naar samenwerking waar mogelijk, zonder daarbij de eigen positie en belangen uit het oog te verliezen.
Vereniging Wijkgroepen Platform Spijkenisse
De wijkvereniging is lid van de vereniging Wijkgroepen Platform Spijkenisse, behalve wijkvereniging Maaswijk en Schenkel zijn hiervan de meeste wijkgroepen in Spijkenisse lid. Het Wijkgroepen Platform heeft een samenwerkingsconvenant getekend met de Gemeente Spijkenisse. In de convenant zijn afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking, adviesrecht van de wijkgroepen op bepaalde beleidsonderdelen etc.

Spijkkids

De wijkvereniging organiseert samen met Spijkkids de evenementen: Halloween, lichtjestocht en kerstmarkt.

S.K.S.

De wijkvereniging heeft ook veel gezamenelijke activiteiten met de S.K.S. (Stichting Kinderopvang Spijkenisse)

Financiën

Algemeen

 • Het financiële boekjaar loopt gelijk met het activiteitenjaar, van één juli t/m dertig juni, i.p.v. een kalenderjaar van één januari tot eenendertig december.
 • De contributies voor de activiteiten dienen in principe kostendekkend te zijn
 • De bewonerscommissie wordt gefinancierd vanuit het budget ROB, de rayonmanager Oost is hiervan budgethouder.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de wijkvereniging is gratis en verplicht bij deelname aan een jaaractiviteit.

Activiteitenbijdragen en wijze van betaling

Bij de wijkvereniging kan men deelnemen aan:
 • Jaaractiviteiten, b.v. klaverjassen, Kempo, biljarten, bridge. Jaarcontributies kunnen in z’n geheel betaald worden of per kwartaal maar moet uiterlijk eind mei geheel betaald zijn.
 • Kort durende activiteiten, b.v. workshops, avondvierdaagse en jeugdactiviteiten Contributie dient voor aanvang activiteit in z’n geheel vooruit betaald te worden