Organisatie structuur

Functie en bezetting plus taakverdeling bestuur
Het bestuur van de wijkvereniging zorgt voor de praktische uitvoering van de doelstellingen van de vereniging. Om dit te kunnen realiseren wordt gewerkt met een bestuur dat in principe bestaat uit 9 personen en de volgende taakverdeling heeft:
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • P.R.
 • Coördinator activiteiten
 • Coördinator bewonerscommissie
 • Coördinator Schenkel
 • Leden administratie
 • Materiaal beheer

 

Activiteiten van de wijkvereniging
De activiteiten van de wijkvereniging zijn te verdelen in wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten. Door het aanbieden van een gevarieerd pakket activiteiten voor diverse groepen en voor alle leeftijden dient het wijkcentrum voor alle inwoners van Maaswijk en Schenkel een plek te zijn waar men zich “thuis” voelt.

Wekelijkse/maandelijkse activiteiten:
Dit zijn de activiteiten die op regelmatige basis (wekelijks of maandelijks) plaatsvinden. Deze activiteiten hebben een vaste activiteitenbegeleider.
De activiteitenbegeleiders hebben aan de coördinator activiteiten een vast aanspreekpunt binnen het bestuur.
Voor aanvang van een nieuw seizoen wordt door het bestuur een jaaroverzicht van de reeds aanwezige en nieuw te starten vaste activiteiten gemaakt. Door regelmatig overleg kan ingespeeld worden op veranderingen en wensen.

Jaarlijkse activiteiten:
Dit zijn de activiteiten die op onregelmatige basis plaatsvinden. Hierbij horen b.v.: Halloween, Bridgetoernooi en Buitenspeeldag.
Deze activiteiten worden begeleid door de coördinator activiteiten. Deze coördinator zal bij de activiteiten samenwerken met de zeer grote groep enthousiaste leden van de wijkvereniging die deze activiteiten ondersteunen.
Voor aanvang van een nieuw seizoen wordt door het bestuur een jaarplanning gemaakt van de jaarlijkse activiteiten.
Door de vaste en jaarlijkse activiteiten goed op elkaar af te stemmen bereikt men dat het wijkcentrum het hele jaar “leeft”.
 
De bewonerscommissie is een activiteit van de wijkvereniging die de bewonersbelangen van Maaswijk en Schenkel behartigt om de leefbaarheid in de wijken te versterken door middel van contacten met ambtenaren, politie, woningbouwverenigingen etc.
 
Samenwerking en contacten met overige organisaties
De wijkvereniging maakt onderdeel uit van diverse groepen.
Binnen de wijken Maaswijk en Schenkel vindt men diverse organisaties waar op verschillende wijze mee samengewerkt kan worden, b.v. de winkeliersvereniging, de Stichting Kinderopvang Spijkenisse, de basisscholen en woningbouwverenigingen.
Door geregeld overleg kan men de diverse deelbelangen op elkaar afstemmen en gezamenlijk het wijkbelang voorstaan.
Binnen de gemeente Nissewaard maakt de wijkvereniging deel uit van de Vereniging Wijkgroepen Platform Nissewaard. Ook de mogelijkheden tot samenwerking met overige verenigingen, instanties etc. in Nissewaard zijn gunstig.
 
Samenwerking wijkvereniging en de gemeente Nissewaard
De wijkvereniging en de gemeente NIssewaard werken met elkaar samen.
De gemeente Nissewaard werkt samen met de wijkgroepen aan het bevorderen van de persoonlijke ontwikkelingen en de maatschappelijke participatie.
Dit gebeurt door de gemeente door:
 • a. Indien gewenst ondersteuning te bieden bij het stimuleren en organiseren van activiteiten. Het uitgangspunt hierbij is dat de activiteiten        worden gedragen door de bewoners op een zodanige wijze dat de activiteiten nimmer afhankelijk worden van de inzet van medewerkers van   de gemeente. Sommige activiteiten op het gebied van Jeugdwerk vragen zoveel specifieke begeleiding en ondersteuning dat in de eerste instantie de begeleiding hiervan plaatsvindt door beroepskrachten. De activiteiten van de gemeente en de wijkvereniging moeten goed op elkaar afgestemd worden.
 • b. Ondersteuning te bieden aan het hierboven genoemde Vereniging Wijkgroepen Platform Nissewaard.
 • c. Het indien nodig verzorgen van cursussen op het gebied van financieel beheer, P.R., bestuursvaardigheden etc.

 

P.R.
De informatievoorziening, zowel intern als extern, is een belangrijke zaak. Door duidelijke voorlichting middels een nieuwsbrief etc. houdt men de leden op de hoogte van alle zaken binnen de wijkvereniging.
Door middel van de website, persberichten, posters etc. houdt men de inwoners van Spijkenisse op de hoogte van actuele zaken binnen de wijkvereniging.
Door de coördinator P.R. kan er een goede afstemming plaats gaan vinden van de wijze waarop informatie verstrekt wordt. Waar mogelijk zal samengewerkt worden met de overige wijkgroepen in Nissewaard.
 
Faciliteiten
Het gebouw waar de wijkvereniging gebruik van maakt wordt beheerd door de gemeente.
Hierbij geldt dat de facilitaire kant dienstbaar is aan de Sociaal Culturele Activiteiten.
Sociaal Culturele Activiteiten van de wijkvereniging en het gemeentelijk Jongerenwerk hebben voorrang bij ruimtetoewijzing. Blijft er ruimte over dan wordt deze actief verhuurd:
 • 2e voorrang: Maatschappelijke groeperingen
 • 3e voorrang: Overige, ook semicommerciële groepen

 

De beheerder heeft o.a. de volgende taken; het uitgeven van de beschikbare ruimten volgens bovenstaand schema, het toezicht houden op het gebouw en de schoonmaakwerkzaamheden, het zorg dragen voor kleine onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. De beheerder verzorgt de inkoop t.b.v. de barexploitatie en de bemanning van de bar, en is verantwoordelijk voor de openstelling van het gebouw.