Statuten

Naam en zetel

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Maaswijk en Schenkel.
Zij is gevestigd te Spijkenisse.

Doel en middelen

Artikel 2.
 1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken Maaswijk en Schenkel te Spijkenisse en/of één of meer andere door de algemene ledenvergadering aan te wijzen aangrenzende wijken, zulks in de ruimste zin des woords.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • het stimuleren en organiseren van activiteiten ten behoeve van de bewoners van evengemelde wijk(en) op zowel het gebied van de ontspanning als de creativiteit;
 • het bevorderen van contacten tussen bedoelde bewoners;
 • alle overige wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden en donateurs

Artikel 3.
 1. De vereniging kent leden, juniorleden, ereleden en donateurs.
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn alle bewoners- natuurlijke personen van de in artikel 2 lid 1 bedoelde wijken, die ongeacht hun levens- en/of politieke overtuiging het doel der vereniging wensen te steunen en de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 3. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de vereniging met een gift ineens of een jaarlijkse door de algemene vergadering vastgestelde minimumbijdrage steunen.
 5. Ereleden zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door een algemene vergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden, met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen worden benoemd.
 6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, juniorleden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.
 7. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, dan zijn daar de ereleden onder begrepen, tenzij aldaar uitdrukkelijk anders is vermeld.
 8. Juniorleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Toelating

Artikel 4.
 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, juniorleden en donateurs, na ontvangst door de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader is geregeld bij huishoudelijk reglement. Voor die acceptatie is een besluit van het bestuur vereist, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen van alle zittende bestuursleden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Schorsing en einde van het lidmaatschap

Artikel 5.
 1. Schorsing van het lid kan door het bestuur worden uitgesproken indien:het lid handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement.
 2. Het lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing.
 3. De schorsing van het lid is vervallen indien de algemene vergadering niet binnen een maand na deze schorsing tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft besloten, conform het hierna onder B bepaalde.
 
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door overlijden van het lid;
  • door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris van het bestuur;
  • door schriftelijk opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging dan wel ontzetting namens de vereniging geschiedt bij besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar voor de dertigste november en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap anders dan conform het in lid 3 van dit artikel bepaalde een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse activiteitenbijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Bijdragen

Artikel 6.
 1. De leden zijn, voor iedere activiteit waaraan zij deelnemen, gehouden tot het betalen van een jaarlijkse activiteitenbijdrage, die jaarlijks door de algemene vergadering per activiteit zal worden vastgesteld. Overigens dienen de leden en degenen die geen lid zijn voor die activiteiten waaraan zij deelnemen en waarvoor nog geen activiteitenbijdrage is voldaan, een bijdrage te voldoen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de te organiseren activiteit(en) en door het bestuur zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 7.
 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste elf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Uit één gezin of een daarmede vergelijkbare "samenwoningseenheid", kan slechts één lid deel uitmaken van het bestuur.
 2. Ieder lid is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen als bestuurslid.
 3. De verkiezing geschiedt - met inachtneming van het in lid 2 bepaalde - aan de hand van een door het bestuur opgestelde kandidatenlijst.
 4. De volgorde van de hoogte van de aantallen op de kandidaten uitgebrachte stemmen wijst aan wie gekozen zijn.
 5. Bij gelijk aantal stemmen wordt herkozen tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben gekregen. Staken de stemmen alsnog dan beslist het lot. De alsdan niet verkozene schuift door naar de volgende plaats.

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap -Schorsing

Artikel 8.
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door de algemene vergadering in het huishoudelijk reglement op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 • door het ontstaan van een situatie als bedoeld in artikel 7 lid 1 derde zin;
 • door bedanken, waarbij een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht dient te worden genomen.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur

Artikel 9.
 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in de volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 3. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het (dagelijks) bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Artikel 10.
 
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature(s) een algemene vergadering te beleggenwaarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 • Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde zoals jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld te boven gaande.
  • Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van onroerende goederen;
  • het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  • het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  • het aangaan van dadingen;
  • het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  • het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 • Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan
     6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
door de voorzitter en secretaris gezamenlijk of de voorzitter met de penningmeester gezamenlijk of de secretaris met de penningmeester gezamenlijk of bij ontstentenis van een of beiden hunner door zijn/hun plaatsvervanger(s).

Jaarverslag - Rekening en verantwoording

Artikel 11.
 1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt voordat de algemene vergadering wordt gehouden de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Nadere regelen met betrekking tot de verkiezing, vervanging en/of het aftreden van deze commissieleden zullen worden gegeven in het huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 12.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
  • de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
  • het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  • de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor een volgend verenigingsjaar;
  • voorziening in eventuele vacatures;
  • de vaststelling van de activiteitenbijdrage als bedoeld in artikel 6;
  • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
 5. Nadere regelen met betrekking tot de algemene vergaderingen worden in het huishoudelijk reglement gegeven.

Toegang en stemrecht

Artikel 13.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, juniorleden en donateurs van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirant-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschap - Notulen

Artikel 14.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerst volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en notulist worden ondertekend.
 3. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 15.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 16.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Geldmiddelen

Artikel 17.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
 • Activiteitsbijdragen en donaties;
 • subsidies, schenkingen en legaten;
 • alle andere op wettige wijze verkregen baten.

Statutenwijziging

Artikel 18.
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt. De termijn van oproeping tot deze vergadering bedraagt tenminste vier weken.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedrage wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 19.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20.
 1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.